Amcanion NFB Cymru

 

Yn NFB Cymru, ein hamcan yw cynrychioli’r proffessiwn adeiladu yng Nghymru a hyrwyddo’r amodau mae ein haelodau eu hangen i ffynnu a chyfrannu at lwyddiant economaidd y drwysogaeth.

Mae NFB Cymru a’i aelodau yn dylanwadu ar y diwydiant adeiladu yng Nghymru eisoes, ond ein nod yw parhau I godi proffil NFB Cymru, cynyddu aelodaeth, a chynyddu ein dylynwad a’n llais ar ran aelodau.

Mae ein cynrichiolwyr Cymraeg ymroddedig yn ei gwneud yn fusnes I ddeall yn fanwl amodau unigryw, tirwedd fusnes, demograffeg ac amgylchedd rheoleiddiol Cymru fel y gallwn gynnig cyngor, arweiniad ac amodau heb eu hail i’n haelodau ar gyfer busnesau tyfu.

 

Mwy Wybodaeth

nfb list  Cyfeiriad       

nfb list  Amdano      

nfb list  Manteison

 

line

 

AT NFB Cymru, our overriding objective is to represent the building profession in Wales and to promote the conditions our members need to thrive and contribute to the economic success of the principality.

NFB Cymru and its members influence the construction industry in Wales already but we aim to continue to raise the profile of NFB Cymru, grow membership, and thereby increase our influence and voice on behalf of members.

Our dedicated Welsh representatives make it their business to understand at depth the unique conditions, business landscape, demographics and regulatory environment of Wales so we can offer our members unrivalled advice, guidance and conditions for business growth. 

 

More information:

nfb list  Address       

nfb list  About      

nfb list  Benefits